1- شرایط نمایندگی اورجینال :

در این حالت بعد از ثبت نام و فعال سازی طرح,احراز هویت و اعتبار سنجی شخص مورد بررسی های لازم قرار خواهد گرفت که به ایشان به میزان اعتبار تعیین شده و تشخیص شرکت پک هایی به صورت امانی و قطعی به ایشان تحویل خواهد شد به خاطر شفاف بودن تمامی مراحل و حفظ برند و نظارت بیشتر در معاملات تمام فروش ها از درگاه شرکت خواهد بود اما به حساب شخص برابر فاکتور شخص اضافه خواهد شد که به صورت قطعی در ابتدا با ایشان محاسبه خواهد شد شخص به شرکت بدهکار خواهد بود که بعد از فروش از درگاه که  چه توسط خود شخص چه توسط نمایندگانی که از طرف شخص معین خواهد شد با ایشان تسویه خواهد شد.

شرکت به طور مستقیم با نمایندگان اورجینال در ارتباط خواهد بود و تمامی فروش ها از نمایندگی شخص صورت خواهد گرفت. پشتیبانی و تامین خدمات و محصولات فروخته شده بعد از سفارش و اعلام به شرکت به عهده شرکت خواهد بود. میزان تخفیف به نماینده ۱۴درصد از فروش شخصی می‌باشد،تعاریف تخفیف های بعداز نماینده ی اورجینال به عهده‌ی خوده اشخاص می باشد.

2- شرایط نمایندگی ارشد :

 شخص ثبت نام خواهد کرد، طرح را فعال سازی خواهد کرد، احراز هویت و اعتبار سنجی می شود، حداقل چندین نماینده فعال دارد و چندین نماینده فرع فروش ماهیانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان و تحت نظارت مستقیم نماینده ارجینال خواهد بود.  تمام فاکتورهای وی از سر فاکتور نماینده اورجینال صادر می گردد و پک ها به صورت امانی و با تایید نماینده اورجینال در اختیار وی قرار خواهد گرفت که طبق تعریف شرکت پک با تخفیف لحاظ خواهد شد که بعد از فروش به حساب فروشنده واریز میشود، به جای تخفیف به مشتری تخفیف به فروشنده اعمال خواهد شد.

3- شرایط نمایندگی فعال:

الف) ثبت نام فعال سازی طرح احراز هویت و اعتبار سنجی فعالیت فروش تحت سرپرستی نماینده ارشد

    ب)  داشتن حداقل سه نماینده فرد فروش حداقل ۲۰ میلیون تومان در ماه

    ج)  فروش حداقل سی پک از هر نوع پک

 

( که تمام فاکتورها از نماینده اورجینال صادر می گردد و پک ها به صورت امانی و با تایید نماینده ارجینال در اختیار شخص قرار خواهد گرفت که طبق تعریف شرکت فکا با تخفیف لحاظ خواهد شد که به بعد از فروش به حساب فروشنده واریز خواهد شد به جای تخفیف به مشتری تخفیف به فروشنده اعمال خواهد شد.)

 

4- شرایط نمایندگی فرعی : ثبت نام، فعالسازی، احراز هویت و اعتبار سنجیMrCode.ir